วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2557

สรุปผลการศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2557

วันนี้ได้มีการสอบ Final โดยจัดแสดงงาน แล้วเข้าห้องสอบออนไลน์ โดยอาจารย์ให้เวลา 20 นาที ในการทำข้อสอบ ต่อมาได้มีการนำเสนอผลงานโดยผ่านการทำรายงานออนไลน์จาก issuu
การนำเสนอผลงาน มีการจัดแสดงงานดังนี้

Final Project

PICHA beauty Handmade soap with tanarind luffa

โดย นางสาวพิชญาณิณ สิงหนเรศ
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5511300211
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 101
สามารถเข้าดูได้ที่ issuu
สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://artd3302-pichayanin.blogspot.com/p/final-project.html

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้ 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น
2.ด้านความรู้
- ได้ทักษะการทำงานที่มากขึ้นได้รู้ถึงหลักการวางกรอบความคิด และได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ที่หลาก
3.ด้านปัญญา
- ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ได้ทำงานเป็นทีม ได้พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้น และรู้จักรับฟังคนอื่นมากขึ้น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย เครื่องมือช่วยในการทำงาน และการนำเสนอผลงานที่ทันสมัย
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต มีโปรไฟล์ของตัวเอง มีผลงานไว้เสนอ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
นางสาวพิชญาณิณ สิงหนเรศ ARTD3302 กลุ่มเรียน101
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-pichayanin.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/711105

รายงานสรุปผลการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

PICHA beauty Handmade soap with tanarind luffa

โดย นางสาวพิชญาณิณ สิงหนเรศ
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5511300211
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 101
สามารถเข้าดูได้ที่ issuu


วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

แปลสรุปบทวามครั้งละ 5 คน
เวลาส่งงานแชร์ให้อาจารย์ด้วย อาจารย์จะตรวจทุกสัปดาห์
การทำงานสร้างความโดดเด่น คิดออกแบบให้ชัดเจน

WORK
ให้ออกแบบเขียนแบบลวดลายเส้น แบบต่อลายกระเบื้อง แบบละอย่างน้อย 2 สี รวมสีพื้น
จัดทำภายในกรอบ 1x1 นิ้ว จำนวน 2 แบบ สีอ่อน สีเข้ม บันนทึกเป็น Ai , jpg
Ex. การตั้งชื่อ Prachid-pattern001-201ai.  / ชื่อ-ชื่องาน-ลำดับที่-กลุ่มเรียน

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557


อาจารย์ให้ทำงาน เพราะครั้งที่แล้วงานออกมาไม่ค่อยมีการสร้างสรรค์เท่าที่ควร
เอกสารตัวอย่างการทำงานอาจารย์แชร์ให้แล้วใน artthesis
อาจารย์ให้เขียนชื่อโครงการวิจัย
หลัการตั้งชื่อการวิจัย ยื้อตามหลก VPAT

V Vanriables ตัวแปรที่ศึกษา

P Popuiation ประชากรที่ศกษา

A Area พื้นที่ ขอบเขต

T Time เวลา

การทำงาน บทที่1 ความสำคัญและความเป็นมา ต้องศึกษาตั้งแต่ระดับภาค
การคัดลอกเนื้อหาต้องไม่เกิน 3 บรรทัด จับประเด็นว่าเกี่ยวข้องอย่างไร
อาจารย์สอนการทำแพทเทิรืนเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
อาจารย์สั่งให้ออกแบบแพทเทิร์นที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 11 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 11 วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557

เรียนในห้องmac แปลข่าว อาจารย์สอน Ai สอนการสร้างสรรค์แบรนด์ ดูตัวอย่างการทำงานได้ที่บล็อคของอาจารย์อาจารย์แชร์ทุกอย่างให้หมดแล้ว
อาจารย์ให้ทำงาน ออกแบบอัตลักษณ์ที่จะใช้ในสินค้าของตัวเอง ให้เวลาถึง 12:30น.

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 9 วันที่ 20 ตุลาคม  2557

ศึกษาวิธีการเขียน Proposal โคร่งร่างงานวิจัย https://sites.google.com/site/artthesis
สรุปผลงานที่ผ่านมา
ปรับปรุงบล็อคของตนเอง และ สร้างบล็อคให้ผู้ประกอบการ
ต่อไปนี้การส่งมู้ดบอร์ดจะใช้ขนาด 20x30 นิ้ว ตลอด
ส่งงาน 3 ครั้ง
1. เดือนตุลาคม
2. กลางเดือนพฤศจิกายน
3. สิ้นเดือนธันวาคม
อาจารย์สั่งงานให้ทำการประเมินการสอน
ประเด็นที่ 1. เรียนมาครึ่งเทอมได้ความรู้อะไรบ้าง
                2. ปัญหาที่เกิดจากกาารเรียนรู้
                3. ข้อเสนอแนะสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในสาขา

การทำงาน ต้องมีสเกตซ์มีการสืบค้นข้อมูล การใช้เครื่องมือช่วย ตัวโปรแกรมต่าง ๆ

Work
สัปดาห์หน้าอาจารย์ขอดู พอพโพโซ และ แบบสเกตซ์